Ek Bharat Shreshat Bharat

Composition

  1. Sh. Lalit Khullar (Nodal Officer)
  2. Dr. Raman Sharma
  3. Mandeep Singh
  4. Dr. Tajinder Bhatia
  5. Ms. Sukhdeep Kaur