Library Advisory Committee

Composition

  1. Dr. Suksham Alhuwalia   (Chairperson)
  2. Dr. Anil Gupta
  3. Mrs. Shaileja Anand
  4. Dr. Rama Bansal
  5. Mr. Sukhwinder Singh
  6. Ms. Tajinder Kaur
  7. Sh. Ashwani Kumar
  8. Dr. Ashish Kumar (Member Secretary)